Regulamin szkolenia

  • W trakcie prowadzonych zajęć obowiązuje zakaz wejścia na obiekt osób postronnych.
  • Zajęcia prowadzone są przez instruktora szkoły Cywil K9.
  • Uczestnik szkolenia przychodzący na pierwsze zajęcia zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia instruktorowi książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami min. szczepienie przeciwko wściekliźnie.
  • Opiekun psa jest osobą pełnoletnią, za wyjątkiem osób nieletnich, które będą pod opieką opiekuna prawnego,
   za wyraźną zgodą instruktora Cywil K9 prowadzącego zajęcia.
  • Uczestnik szkolenia wchodzi na plac treningowy wyłącznie pod opieką instruktora lub innej upoważnionej osoby (asystenta).
  • Pies jest wprowadzany na teren szkolenia na smyczy.
  • Podczas zajęć, opiekun psa zobowiązany jest przez cały czas trzymać swojego psa na smyczy. Ewentualne odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są jedynie na wyraźne polecenie instruktora Cywil K9 w trakcie ćwiczeń.
  • Na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrzu, na którym mieści się obiekt Cywil K9 psy powinny znajdować się na smyczy, za co odpowiedzialność ponoszą ich właściciele-opiekunowie.
  • Na zajęcia z psem należy przychodzić punktualnie, po wcześniejszym krótkim spacerze. Pies powinien mieć zaspokojone potrzeby fizjologiczne.
  • Opiekun zobowiązuje się sprzątać po swoim psie na terenie obiektu Cywil K9, jak również na terenie ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrzu.
  • Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 K.C.
   „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawy wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność nie ponoszą winy.”
  • Właściciel psa, w przypadku kiedy jego pies pogryzł człowieka lub innego psa odpowiada za szkody i pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierząt).
  • Opiekun zobowiązany jest zachować ze swoim psem odpowiedni odstęp od innych psów, aby nie prowokować starć lub zabawy między psami, nie zakłócać zajęć i koncentracji zarówno swojej, jak i pozostałych uczestników.
  • Opiekun zapewni, aby w trakcie zajęć psy nie bawiły się ze sobą, chyba, że na wyraźne polecenie instruktora. Psy nigdy nie mogą bawić się ze sobą przebywając na smyczy.
  • Opiekun psa w trakcie szkolenia zapewnia mu wodę do picia i smakołyki.
  • Opiekun psa – osoba ćwicząca z psem zobowiązuje się do ubioru sportowego: długie spodnie i wygodne zakryte obuwie. Ubiór powinien być dostosowany do warunków atmosferycznych.
  • W trakcie zajęć z psem zabrania się używania telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych.
  • Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce i stosowania przemocy wobec psa.
  • Psy na szkolenie powinny być wyposażone w: 
   • obrożę zapinaną na klamrę (nie zatrzaskową) najlepiej skórzaną
   • smycz 1-2m (nieautomatyczną)
   • linkę 5-10m
   • smycz ringówkę
   Dodatkowo psy na szkolenia z obrony powinny posiadać:
   • szelki
   • linkę 10m
   • pełny kaganiec umożliwiający swobodne oddychanie (nie opaskę)
  • Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia instruktorowi:wszelkich ran i urazów – tak psa, jak i swoich;
   • wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu;
   • wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.
  • Uczestnik szkolenia po pierwszym spotkaniu grupowym ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów.
  • Jeżeli uczestnik po pierwszym spotkaniu deklaruje, że chce uczestniczyć w kursie, to ma obowiązek uiszczenia pełnej opłaty najpóźniej przed rozpoczęciem drugiego spotkania na konto Cywil K9.
  • W przypadku wcześniejszej rezygnacji ze szkolenia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w części ani w całości.
  • Każde zajęcia grupowe czy indywidualne trwają co najmniej 45 minut, o długości ich trwania decydują chęci i motywacja psa do pracy. W przypadku jeżeli pies nie chce pracować, zajęcia mogą zostać skrócone i zostają uznane za odbyte. Właściciel jest odpowiedzialny za motywację psa do pracy i jego fizyczne przygotowanie.
  • W przypadku zmęczenia psów w trakcie zajęć, może zostać wprowadzona przerwa 5 minutowa. W trakcie przerwy nie można na terenie obiektu Cywil K9 ani też na ośrodku Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrzu puszczać psów luzem.
  • Właściciel psa jest zobowiązany do prowadzenia ćwiczeń w domu według zaleceń instruktora. W przypadku braku pracy własnej i nie stosowania się do zaleceń instruktora, Cywil K9 nie ponosi odpowiedzialności za efektywność szkolenia.
  • W przypadku, gdy suka dostanie cieczkę w trakcie szkolenia, wówczas nie uczestniczy w szkoleniu i jest zwolniona na okres zakończenia cieczki ok. 2-3 tygodni (zajęcia są usprawiedliwione, o ile instruktor został wcześniej poinformowany).
  • W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się do poleceń instruktora, instruktor ma prawo usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z całego kursu, bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.
  • Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym umiejętności psa. Dyplom uczestnictwa w kursie otrzymują opiekunowie psów, którzy wzięli udział w co najmniej 80% zajęć oraz zdali egzamin kończący kurs.
  • Każdy uczestnik kursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku wraz z psem na naszej stronie internetowej, facebooku(Meta) i Google maps.

Cywil K9 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie i zobowiązuje się poinformować o wszelkich zmianach w formie pisemnej.